Hotline 0932 264 911    

Email: giasunhattan@gmail.com

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL ECONOMICS

TRUNG TÂM DẠY AS & A LEVEL ECONOMICS

Đứng đầu trong dịch vụ giảng dạy chương trình quốc tếTrung tâm Nhật Tân nhận giảng dạy chương trình song ngữ (vừa bằng tiếng Việt vừa bằng tiếng Anh ) hoặc 100% bằng tiếng Anh các môn như:Toán, Lý, Hoá, Sinh, kinh doanh, Kinh tế (Math- Physics-Chemistry-Biology - Business-Economic...)

Với nhiều năm kinh nghiệm luyện thi các chương trình quốc tế như: IB, A LEVEL, IGCSE, AP, SAT, ACT, GMAT, O LEVEL, SSAT....Trung tâm Nhật Tân tự hào là đơn vị dẫn đầu với đội ngũ giáo viên xuất sắc. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý phụ huynh học sinh những giáo viên chất lượng tốt nhất

► ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRUNG TÂM NHẬT TÂN

- Giáo viên có trình độ tiếng anh tốt, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình quốc tế. Có bằng cấp giáo viên, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

- Giáo viên có bằng cấp Sư Phạm và chứng chỉ giảng dạy quốc tế 

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL ECONOMICS

►  CHƯƠNG TRÌNH AS & A LEVEL ECONOMICS TẠI TRUNG TÂM NHẬT TÂN

Chương trình A-levels kéo dài 2 năm. Trong năm đầu tiên, học sinh sẽ được học chương trình AS-level - nửa đầu của chương trình A-levels. Vào năm 2, học sinh sẽ tiếp tục học A2-level và hoàn tất chương trình học. Điểm số A-level chính là kết quả tổng hợp của 2 năm học. 

Tổng quan nội dung

 

Chủ đề AS Level

Chủ đề AS Level

1.1 Scarcity, choice and opportunity cost

1.1 Sự khan hiếm, sự lựa chọn và chi phí cơ hội

1.2 Economic methodology

1.2 Phương pháp kinh tế

1.3 Factors of production

1.3 Các yếu tố sản xuất

1.4 Resource allocation in different economic systems

1.4 Phân bổ nguồn lực trong các hệ thống kinh tế khác nhau

1.5 Production possibility curves

1.5 Đường khả năng sản xuất

1.6 Classification of goods and service

1.6 Phân loại hàng hóa, dịch vụ

2.1 Demand and supply curves

2.1 Đường cầu và đường cung

2.2 Price elasticity, income elasticity and cross elasticity of demand

2.2 Co giãn theo giá, co giãn theo thu nhập và co giãn chéo của cầu

2.3 Price elasticity of supply

2.3 Độ co giãn của cung theo giá

2.4 The interaction of demand and supply

2.4 Sự tương tác của cung và cầu

2.5 Consumer and producer surplus

2.5 Thặng dư tiêu dùng và sản xuất

3.1 Reasons for government intervention in markets

3.1 Lý do chính phủ can thiệp vào thị trường

3.2 Methods and effects of government intervention in markets

3.2 Các phương thức và tác động của sự can thiệp của chính phủ vào thị trường

3.3 Addressing income and wealth inequality

3.3 Giải quyết bất bình đẳng thu nhập và giàu nghèo

4.1 National income statistics

4.1 Thống kê thu nhập quốc dân

4.2 Introduction to the circular flow of income

4.2 Giới thiệu về dòng thu nhập tuần hoàn

4.3 Aggregate Demand and Aggregate Supply analysis

4.3 Phân tích tổng cầu và tổng cung

4.4 Economic growth

4.4 Tăng trưởng kinh tế

4.5 Unemployment

4.5 Thất nghiệp

4.6 Price stability

4.6 Ổn định giá

5.1 Government macroeconomic policy objectives

5.1 Mục tiêu chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ

5.2 Fiscal policy

5.2 Chính sách tài khóa

5.3 Monetary policy

5.3 Chính sách tiền tệ

5.4 Supply-side policy

5.4 Chính sách trọng cung

6.1 The reasons for international trade

6.1 Lý do thương mại quốc tế

6.2 Protectionism

6.2 Chủ nghĩa bảo hộ

6.3 Current account of the balance of payments

6.3 Tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán

6.4 Exchange rates

6.4 Tỷ giá hối đoái

6.5 Policies to correct imbalances in the current account of the balance of payments

6.5 Các chính sách điều chỉnh sự mất cân đối trong cán cân thanh toán vãng lai

Chủ đề A level

Chủ đề A level

7.1 Utility

7.1 Tiện ích

7.2 Indifference curves and budget lines

7.2 Đường bàng quan và đường ngân sách

7.3 Efficiency and market failure

7.3 Hiệu quả và thất bại thị trường

7.4 Private costs and benefits, externalities and social costs and

7.4 Chi phí và lợi ích cá nhân, ngoại ứng và chi phí xã hội và

benefits

những lợi ích

7.5 Types of cost, revenue and profit, short-run and long-run production

7.5 Các loại chi phí, doanh thu và lợi nhuận, sản xuất ngắn hạn và dài hạn

7.6 Different market structures

7.6 Cấu trúc thị trường khác nhau

7.7 Growth and survival of firms

7.7 Tăng trưởng và tồn tại của doanh nghiệp

7.8 Differing objectives and policies of firms

7.8 Mục tiêu và chính sách khác nhau của các công ty

8.1 Government policies to achieve efficient resource allocation and

8.1 Chính sách của chính phủ để đạt được phân bổ nguồn lực hiệu quả và

correct market failure

sửa lỗi thị trường

8.2 Equity and redistribution of income and wealth

8.2 Công bằng và phân phối lại thu nhập và của cải

8.3 Labour market forces and government intervention

8.3 Các lực lượng thị trường lao động và sự can thiệp của chính phủ

9.1 The circular flow of income

9.1 Dòng thu nhập tuần hoàn

9.2 Economic growth and sustainability

9.2 Tăng trưởng và bền vững kinh tế

9.3 Employment/unemployment

9.3 Việc làm/thất nghiệp

9.4 Money and banking

9.4 Tiền tệ và ngân hàng

10.1 Government macroeconomic policy objectives

10.1 Mục tiêu chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ

10.2 Links between macroeconomic problems and their interrelatedness

10.2 Mối liên hệ giữa các vấn đề kinh tế vĩ mô và mối quan hệ qua lại của chúng

10.3 Effectiveness of policy options to meet all macroeconomic objectives

10.3 Hiệu quả của các phương án chính sách đáp ứng các mục tiêu kinh tế vĩ mô

11.1 Policies to correct disequilibrium in the balance of payments

11.1 Các chính sách điều chỉnh sự mất cân bằng trong cán cân thanh toán

11.2 Exchange rates

11.2 Tỷ giá hối đoái

11.3 Economic development

11.3 Phát triển kinh tế

11.4 Characteristics of countries at different levels of development

11.4 Đặc điểm của các quốc gia ở các mức độ phát triển khác nhau

11.5 Relationship between countries at different levels of development

11.5 Mối quan hệ giữa các quốc gia ở các mức độ phát triển khác nhau

11.6 Globalisation

11.6 Toàn cầu hóa

 

Hình thức thi

Paper 1 – Câu hỏi trắc nghiệm cấp độ AS

Paper trắc nghiệm, 1 giờ, 30 điểm

Thí sinh trả lời tất cả 30 câu hỏi và cho biết câu trả lời của họ trên phiếu trả lời được cung cấp.

Các câu hỏi dựa trên nội dung chủ đề AS Level.

Paper 1 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Phân tích AO2 và Đánh giá AO3.

Paper 2 – Paper tiểu luận và phản hồi dữ liệu cấp độ AS

Paper viết, 2 giờ, 60 điểm

Paper báo này có ba phần.

Phần A có một câu hỏi trả lời dữ liệu bắt buộc (20 điểm).

Phần B có hai câu hỏi tập trung chủ yếu vào kinh tế vi mô (20 điểm mỗi câu); thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần C có 2 câu chủ yếu tập trung vào kinh tế vĩ mô (20 điểm mỗi câu); thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần A bao gồm tài liệu nguồn chứa dữ liệu ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ. Ứng viên

nên trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ tài liệu nguồn để hỗ trợ

trả lời. Phần A có khoảng sáu phần. Câu trả lời cho câu hỏi phần nên hiển thị bằng chứng đánh giá

(AO3), khi thích hợp.

Paper 3 – Trắc nghiệm trình độ A

Paper trắc nghiệm, 1 giờ 15 phút, 30 điểm

Thí sinh trả lời tất cả 30 câu hỏi và cho biết câu trả lời của họ trên phiếu trả lời được cung cấp.

Các câu hỏi dựa trên nội dung môn học A Level. Nội dung của Cấp độ AS là kiến thức giả định cho

đánh giá Paper 3. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của các câu hỏi trong Paper 3.

Paper 4 – Paper luận và trả lời dữ liệu cấp độ A

Paper viết, 2 giờ, 60 điểm

Paper báo này có ba phần.

Phần A có một câu hỏi trả lời dữ liệu bắt buộc (20 điểm).

Phần B có hai câu hỏi tập trung chủ yếu vào kinh tế vi mô (20 điểm mỗi câu); thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần C có 2 câu chủ yếu tập trung vào kinh tế vĩ mô (20 điểm mỗi câu); thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần A bao gồm tài liệu nguồn chứa dữ liệu ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ. Ứng viên

nên trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ tài liệu nguồn để hỗ trợ trả lời. 

 

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL ECONOMICS

► CÁC MÔN HỌC A LEVEL TẠI TRUNG TÂM NHẬT TÂN

1. Giáo viên dạy A Level Math- Toán bằng tiếng Anh

Vì  chương trình học của các em học sinh là 100% bằng Tiếng Anh, nên các giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh tại trung tâm Nhật Tân phải là những giáo viên xuất sắc thành thạo Anh ngữ lẫn kiến thức môn học vững chắc. Chúng tôi đi đầu trong việc dạy kèm cho các học sinh tại các trường quốc tế như trường quốc tế như APU, AIS, ACG,CIS,APC,RMIT…Chi tiết giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh vui lòng xem tại đây.

2. Giáo viên dạy A Level Physics - Vật lý bằng tiếng Anh

Chương trình học 100% bằng Tiếng Anh đã gây không ít trở ngại cho các em, đặc biệt là môn đòi hỏi tính tư duy cao như  Vật Lý (Physics).  Thấy được điều đó, Trung tâm  Nhật Tân đã cộng tác với nhiều giáo viên ở khắp các trường đại học uy tín nhằm cung cấp cho quý phụ huynh học sinh những Giáo viên dạy vật lý bằng tiếng Anh chất lượng cao.

4. Giáo viên dạy A Level Business - Kinh doanh bằng tiếng Anh

Trung tâm Nhật Tân là trung tâm uy tín chuyên cung cấp gia sư cho học sinh trường quốc tế , đặc biệt là giáo viên dạy Busiess bằng tiếng Anh. Đến với gia sư Nhật Tân, chúng tôi xin cam đoan quý phụ huynh có con em học tại Trường Quốc Tế sẽ cảm thấy thật sự hài lòng. Chi tiết giáo viên dạy Busiess bằng tiếng Anh vui lòng xem tại đây.

5Giáo viên dạy A Level Economics – Kinh tế bằng tiếng Anh

Giáo trình Kinh tế  phát triển sự hiểu biết về lý thuyết, thuật ngữ và nguyên tắc kinh tế. Người học nghiên cứu về kinh tế của các quốc gia khác nhau và làm thế nào những điều này liên quan đến nhau. Họ cũng học cách làm việc với dữ liệu kinh tế đơn giản và sử dụng các công cụ phân tích kinh tế. Người học áp dụng sự hiểu biết về kinh tế cho các vấn đề kinh tế hiện tại.

6Giáo viên dạy A Level Accounting bằng tiếng Anh

Giáo trình kế toán giới thiệu cho người học về lý thuyết và khái niệm về kế toán và cách thức kế toán được sử dụng trong nhiều bối cảnh kinh tế và kinh doanh hiện đại. Người học tập trung vào các kỹ năng ghi lại, báo cáo, trình bày và giải thích thông tin tài chính và xây dựng một nền tảng lý tưởng cho cả nghiên cứu thêm và cho sự nghiệp tương lai trong nghề.

7Giáo viên dạy A Level Art & Design bằng tiếng Anh

Giáo trình nghệ thuật & thiết kế hằm mục đích khuyến khích phản ứng cá nhân bằng cách kích thích trí tưởng tượng, sự nhạy cảm, tư duy khái niệm, sức mạnh của quan sát và khả năng phân tích. Người học có được sự tự tin và nhiệt tình khi họ phát triển các kỹ năng kỹ thuật ở dạng hai và ba chiều.

8Giáo viên dạy A Level Biology – Sinh học bằng tiếng Anh

Sinh học giúp người học hiểu thế giới sinh học nơi họ sống và quan tâm đến các phát triển khoa học và khoa học. Giáo trình bao gồm các nguyên tắc và khái niệm cơ bản là nền tảng cho chủ đề, một số ứng dụng hiện tại của sinh học và nhấn mạnh vào các kỹ năng thực tế.

9Giáo viên dạy A Level Computer Science – Khoa học máy tính

Khoa học máy tính giúp người học phát triển mối quan tâm đến tư duy tính toán và sự hiểu biết về các nguyên tắc giải quyết vấn đề bằng máy tính. Họ áp dụng sự hiểu biết này để tạo ra các giải pháp dựa trên máy tính cho các vấn đề bằng thuật toán và ngôn ngữ lập trình cấp cao. Người học cũng phát triển một loạt các kỹ năng kỹ thuật và khả năng kiểm tra và đánh giá hiệu quả các giải pháp điện toán.

10Giáo viên dạy A Level English First Language – Ngôn Ngữ Anh

Ngôn ngữ đầu tiên Tiếng Anh được thiết kế cho người học có ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Anh. Khóa học cho phép người học:

Phát triển khả năng giao tiếp rõ ràng, chính xác và hiệu quả khi nói và viết

Sử dụng một loạt các từ vựng, và ngữ pháp chính xác, chính tả và dấu câu

► HÌNH THỨC HỌC

- Dạy tại nhà 01 kèm 01 trực tiếp hoặc nhóm nhỏ theo yêu cầu tại khắp nơi trong TPHCM và Hà Nội

- Dạy Online 01-01 

Hãy liên hệ về chúng tôi để được tư vấn  :

TRUNG TÂM  NHẬT TÂN

Điện thoại :  0932.264.911 

 

Hãy share để mọi người cùng biết:

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL ECONOMICS GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL ECONOMICS

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL ECONOMICS


Back      Print In      Đã xem :
Quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến

Hotline   0932 264 911

Tư Vấn Dạy
Tư vấn học
Liên kết website Liên kết website
Thông tin cuối trang
TRUNG TÂM NHẬT TÂN EDUCATION
  • 145 Lê Thiệt, Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM
  • Điện thoại: 0932.264.91
  • Website: www.giasunhattan.com
  • Thời gian làm việc:
  • Thứ 2-7:
  • Sáng: 7:30 đến 12:00                    Chiều: 13:00 đến 17:30
  • Chủ nhật: liên hệ để đặt lịch hẹn
  • Hotline (24/7): 0932.264.911 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký nhận tin

Hãy đăng ký nhận mail để không bỏ lỡ chương trình khuyến mãi nào

bản quyền thuộc về www.giasunhattan.com

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng